TR
Teslimat Koşulları
4-9 KİRACI; sözleşme konusu aracı , yürürlükteki Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili bütün yasal hükümlere uygun olarak yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kullanmayı kabul ve taahhüt eder. Araçların Türkiye sınırları dışına çıkarılmasına izin verilmemektedir. Kanun ve yönetmeliklere aykırı araç kullanımı nedeni ile cezai işlem yapılması halinde masraflardan ve bunların ferilerinden (Trafik cezası, kiralama konusu aracın bağlanması ve çekilmesi sonucunda oluşacak masraflar ve ilgili kaza sonucunda oluşacak diğer sair masraflar) kiracı sorumludur. Ayrıca KİRACI aşağıda tahdidi olarak sayılan hallerle sınırlı olmaksızın, sözleşme konusu aracı aşağıda açıklanan şekillerde kullanamayacak olup aksi halde ortaya çıkan her türlü ceza ve masraftan sorumlu olacaktır.

a) Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu ve mal taşınmasında,

b) Herhangi bir araç ya da treyleri itmekte veya çekmekte,

c) Gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya diğer gayri kanuni işlerde,

d) Alkol veya uyuşturucu madde almış bir kişi veya ek sürücü olarak belirtilmeyen sürücü tarafından kullanımında,

e) Motorlu sporlarda(yarış, sürat tayini, ralli, sağlamlık ve hız denemeleri dâhil),

f) Araca zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak yük/eşya taşınmasında,

g) Araçların marka ve modelini dikkate alarak kiralama amacına uygun olmayan şekilde yer ve şartlarda(arazi, dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı, vs. gibi) ve amaçları dışında teknik
yapılarına ve tahammül güçlerine uygun olmayan yol şartlarında.

h) hayvan taşımacılığında ve ticari amaç taşımasa dahi yanıcı ve patlayıcı her türlü ürünün taşımasında

4-10 KİRACI ; bu sözleşmeye konu araç üzerine hiçbir şekilde mülkiyet hakkı iddia edemez , herhangi bir kira veya ödünç sözleşmesine konu edemeyecek olup aracın fiili tasarrufunun devrine sebep olacak hiçbir işleme sebebiyet veremez , araçta KİRALAYAN’ın yazılı izni
olmaksızın hiçbir şekilde değişiklik yapamaz.Son durumun aksi halinde eski hale getirme giderlerinden ve aracın uğradığı zarardan ve değer kaybından KİRACI sorumludur.

4-11 KİRACI ; sözleşme konusu aracı ilgili kanun hükümlerine göre suç sayılan ve yasak olan hal ve durumlarda kullanamaz.TC Mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edecek şekilde veya söz konusu yasal hükümler çerçevesinde suç olarak kabul edilen eşyaları araçta taşımayacağını veya taşınması izne bağlı tabi olan eşyaları söz konusu izin olmaksızın taşımayacağını kabul,beyan ve taahhüt eder.KİRACI’nın ilgili özen yükümlülüğüne uymaması nedeniyle yasak veya suç konusu olabilecek eşyaların sözleşme konusu araçta taşınması , bulundurulması veya sözleşme konusu araç kullanılmak suretiyle yasak veya suç konusu olabilecek eşyaların naklinden doğacak her türlü durumdan sorumlu olduğunu beyan , kabul ve taahhüt eder.Bu madde hükmünün ihlali halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluk KİRACI’ya aittir.

4-12 KİRACI ; Kiracı, söz konusu aracı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul eder. (Kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilenler dışında). Kiracı sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası ile ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeni ile oluşan ve trafik sigortası kapsamında, sigorta firmalarından talep ve tahsil edilemeyen her türlü mekanik, elektrik ve sair 3. Kişilerin talepleri de dâhil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, cezaları ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. (Örneğin, hatalı vites değiştirilmesi nedeniyle şanzıman dağılması, uyarı ışığı yandığı halde aracın kullanılmaya devam edilmesi, aracın altının vurulması suretiyle ortaya çıkan hasarlar, yakıt kaynaklı hasarlar ve arızalar , debriyaj seti değişimi gibi , alkollü araç kullanma vb.)

4-13 Aracın tüm yakıt , otopark , HGS , OGS , otoyol , köprü vs. geçiş ücretleri ile trafik para cezaları , yasal yükümlülük giderleri , faiz ve fer’i leri KİRACI’ya aittir.Kira süresi sona erse bile , kira süresi içinde doğmuş olan her türlü cezadan KİRACI sorumludur. Ceza makbuzunun ismi ve imza olmaksızın sadece aracın plakasına yazılması halinde dahi , KİRACI mevcut cezayı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.Kira süresi içerisinde araca düzenlenecek HGS , OGS , otoyol , köprü vs. geçiş ve otopark ücretleri ile trafik para cezalarına ilişkin KİRALAYAN’a ulaşan ceza makbuzları KİRALAYAN tarafından ödenecek ve ödenen tutar ile var ise gecikme faizi ve fer’ileri 50,00 TL + KDV hizmet bedeli de eklenerek KİRACI’dan tahsil edilecektir.Bu sözleşme sona erse dahi kiracı bu tutarlardan sorumlu olmaya devam edecektir.KİRACI işbu giderlere ilişkin olarak belirtilen tutarlara itiraz etmesini KİRALAYAN’dan talep edemez.KİRALAYAN tarafından işbu tutarlara itiraz edilmemesinden dolayı ceza tutarlarını ödemekten kaçınamaz.Ayrıca KİRALAYAN işbu bedelleri herhangi bir izne ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI’nın kredi kartından veya teminatından mahsup ederek tahsil etmeye yetkilidir.KİRALAYAN’ın bu bedelleri tahsil etmeye ilişkin yetkisi sözleşme sona erse dahi devam eder.

4-14 KİRACI araçlar üzerinde doğabilecek zararların ve KİRALAYAN’IN sözleşmeden kaynaklanan diğer alacak ve sair haklarının teminatı olmak üzere , araç grubuna göre Kiralama yapan müşterilerimizden kiralama esnasında kendi adlarına düzenlenmiş bir kredi kartınasahip olmaları istenmektedir. Bu kredi kartından, kiraladıkları aracın grubuna göre değişmeklebirlikte, ekonomik grup araçlar için en az 1000 TL, orta grup araçlar için 1500 TL üst grup araçlar için3000 TL tutarında depozito alınır. (KİRACI tarafından verilecek hasar/zarar miktarının sınırlanması anlamına gelmemek kaydıyla ve bu tutarı aşan hasar/zarar bedellerini tahsil hakkı saklı kalmak üzere) teminat bedelini araç tesliminden önce KİRALAYAN’a , KİRALAYAN’ın tercihine göre kredi kartı ile ödeyecek veya bloke konulmasını (provizyon) sağlayacaktır. İşbu teminat bedeli aracın KİRALAYAN’a zamanında ve belirtilen teslim yerinde ve KİRACI’nın herhangi bir borcunun bulunmadığı takdirde aracın iade tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde kredi kartı yolu seçilmiş ise aynı hesaba iade edilecek diğer yolda ise blokaj kaldırılacaktır.Bu hususlardan kaynaklanan - gecikkmelerden KİRALAYAN sorumlu değildir.Araçların eksiksiz veya sorunsuz bir şekilde zamanında teslim edilmemesi veya KİRACI’nın kira ve/veya başkaca borçlarının bulunması halinde teminat bedeli herhangi bir bildirime veyahut ihbara gerek olmaksızın bu alacaklara mahsup edilecektir.KİRALAYAN , işbu teminat bedelini aşan hasar ve alacaklarını da herhangi bir izne hükme ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI’nın kredi kartından , sözleşme süresiyle sınırlı olmaksızın tahsil etmeye yetkilidir.

4-15 Kilometre sınırı, kiralama günlerine göre değişkenlik göstermekle beraber aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 30 gün ve üzeri kiralamalar aylık 3.000 Km ile sınırlıdır. Uzun dönem kiralamalarda bu tutar yıllık 30.000 Km’yi aşamaz. Kilometre sınırları aşıldığı takdirde, sınırı geçen km başına ekonomik ve orta segmentte 2,00 TL + KDV, üst ve premium segmentte 3,00 TL + KDV ücret tahsil edilir.


1-7 Gün

400 Km/Gün

11-29 Gün

3000 Km Toplam

30 gün

4000 Km Toplam4-16 Araç ile ilgili olarak kanunda tanımlanan işleten sıfatı ile Araç İşleten Sorumluluğuna ilişkin tüm borç ve yükümlülükler KİRACI’ya ait olup , araçların 3.kişilere veya motorlu taşıtlara veya çevreye vereceği tüm zarardan KİRACI tek başına sorumlu olur. Bu sebeple KİRALAYAN’ın ödemek zorunda kalacağı tüm zararları KİRACI tazmin etmekle yükümlüdür.Kira sözleşmesi ve Genel Koşullar sona ermiş olsa dahi KİRACI’nın kira süresi içinde meydana gelen zararlar nedeniyle sorumluluğu devam edecektir.KİRACI, kiraladığı araçlardan dolayı 3.kişilere karşı trafik sigortası kapsamı dışındaki idari , hukuki , cezai , maddi ve manevi sorumlulukları kabul eder.KİRACI , kiralanan aracın sürücüsünün ve/veya kiralanan araç içerisindekilerin kaza sonucu yaralanması , ölümü veya maluliyeti sebebiyle kendisinin veya yakınlarının maddi veya manevi zarara uğraması durumunda Zorunlu Trafik Sigortası ve İhtiy ari Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışında kalan maddi ve manevi zararlar dahil tüm zararlardan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

4-17 KİRACI , kira sözleşmesi , araç teslim ve iade formu ile genel koşullardan kaynaklanan kira ve/veya başkaca borcunu ödememesi sebebiyle hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati
tedbir vs. talebinde bulunulması halinde KİRALAYAN’ın teminat göstermesine gerek
olmadığını , bu hususta icra dairesi ve/veya mahkeme ile ilgili mercilere müracaat hakkının bulunduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

4-18 Araç KİRACI’nın fiili hakimiyetindeyken veya bu süre içerisinde herhangi bir 3.şahıs tarafından araç ile yasalara aykırı hareket edilmesi veya aracın kazaya karışması yahut atıl kalması halinde veya aracın herhangi bir suça karışmış olması nedeniyle veya KİRACI’nın sorumlu olduğu herhangi bir nedenle araç kaydına resmi makamlar tarafından tedbir konulması ve/veya aracın yediemine ve/veya KİRALAYAN’a teslim edilmesi halinde kira sözleşmesi ve genel koşullar hiçbir ihbara , ihtara ve hükme gerek kalmaksızın kendiliğinden fesih olur. Bu durumda KİRACI , KİRALAYANIN var ise çekici ,nakliye ,otopark, teslimat ,ceza vergi, harç,ticari kar kaybı ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın bu nedenle uğrayacağı doğrudan veya dolaylı bütün zararları ile birlikte ayrıca sözleşme fesih olsa dahi tedbirin devam ettiği sürece oluşacak o araca ait en yüksek günlük kira bedelini hiçbir itiraz ileri sürmeksizin derhal nakden ve defaten ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder .Ayrıca bu nedenlerle araca resmi makamlar tarafından el konulması aracın müsaderesine karar verilmesi durumunda kiracı aracın el koyma müsadere tarihindeki rayiç bedelini KİRALAYAN’a derhal ödemekle yükümlüdür. Resmi mercilerce araç üzerine konulan tedbirler nedeniyle aracın satılamaması durumunda tedbirin kaldırılması amacıyla gereken teminat, banka teminat mektubu veya nakit blokaj masraflarından KİRACI sorumludur.Ayrıca bu madde gereğince belirtilen işlem ve durumlarda doğacak yargılama giderleri , harçlar , vekalet ücreti ve diğer her türlü masraflardan KİRACI sorumludur.

4-19 KİRACI’nın KABİS ( Kiralık Araç Bildirim Sistemi) kaydedilen/bildirilen sürücü veya sözleşmede tanımlanan ek sürücü dışında başka bir 3.şahsın kullanımı nedeniyle sürücü/ek sürücü ve/veya 3.şahsın ismine , aracın plakasına , ruhsat sahibine , kiralayana ceza uygulanması halinde her türlü ceza ve ferilerinden KİRACI sorumludur.Kiralayana tebliğ edilen veya ulaşan ceza makbuzları , bildirimleri KİRALAYAN tarafından ödenecek ve ödenen tutar ile var ise gecikme faizi ve fer’i leri , 50 TL +KDV hizmet bedeli de eklenerek KİRACI’dan
  tahsil edilecektir.Kira sözleşmesi ve işbu genel koşullar sona ermiş olsa sahi KİRACI işbu tutardan sorumludur.

4-20 Sözleşmeye konu araçların kullanımından doğan her türlü akaryakıt giderleri KİRACI tarafından karşılanacaktır.KİRACI , aracın kiralama sırasında deposunda mevcut bulunan akaryakıtı teslim aldığı gibi iade etmekle yükümlüdür.KİRACI’nın akaryakıtı kiralama sırasında deposunda mevcut bulunan halinden eksik teslim etmesi durumunda , eksik yakıt bedeli güncel pompa fiyatı üzerinden hesaplanarak tespit edilen zarar tutarı KİRACI’ya aynen faturalandırılır. Alış yakıt seviyesi ile teslim yakıt seviyesi arasındaki yakıt farkı ve 150TL + KDV servis ücreti de eklenerek kiracıdan talep edilecektir. Araçlar temiz ve dezenfekte edilmiş şekilde teslim edilmektedir. Kira dönüşünde yine temiz olarak iade alınmaktadır. Kirli iade edilen araç için 150 TL + KDV yıkama ve hizmet bedeli tahsil edilmektedir. Detaylı temizlik gereken araçlarda 1000 TL + KDV tahsil edilmektedir. Araçlarda sigara içmek yasak olup, koltuklarda sigara yanığı oluşması durumunda 2500 TL + KDV ücret tahsil edilmektedir. KİRACI’NIN akaryakıtı kiralama esnasında deposunda mevcut bulunan halinden fazla teslim etmesi durumunda akaryakıt mislinin veya bedelinin kendisine ödenmesini talep hakkı bulunmamaktadır.Aracın yakıt deposuna yanlış akaryakıt ürün çeşidinin konulmasından ötürü doğacak zararlardan KİRACI sorumludur.

4-21 KİRACI’nın kiraladığı aracı erken iade etmek istemesi halinde ücret iadesi yapılmaz.Rezervasyon veya kiralama bedeli peşin ödenmiş olup da araç süresinde teslim alınamazsa müşteriden tahsil edilen toplam kira tutarı bir günlük ise bir günlük kira ücreti mahsup edilerek kalan tutarlar iade edilecektir ve KİRALAYAN’ın süresinde alınmayan aracı rezervasyon bedeli peşinen ödenen kiralama süreci boyunca bekletme yükümlülüğü de olmayacaktır.Zamanında teslim alınmayan aracın rezervasyon süresi içinde herhangi bir zamanda alınmak istemesi durumunda KİRALAYAN’ın bu talebi karşılayıp karşılmaması o anda mevcut araç durumuna bağlı olup KİRALAYAN araç tedarik etmeye mecbur tutulamaz.

4-22 KİRACI aracı , stepnesini , tüm lastikleri , araca ait belgeleri , aksesuar , ek ürün ve teçhizatı ile avadanlıklarıyla teslim aldığı vaziyette kira sözleşmesi veya araç teslim formunda belirtilmiş olan KİRALAYAN’ın iade adresine , belirtilen iade gün ve saatinde eksiksiz ve hasarsız şekilde iade ve teslim borcu altındadır.KİRACI’nın ilgili adreslerden başka bir adrese aracı iade etmek istemesi durumunda KİRALAYAN’ın yazılı onayını almak zorundadır.Bu adresten aracın geri getirilmesi için olan masraflar KİRACI’ya yükletilir.

4-23 Aracın iadesi esnasında tespit edilen eksiklikler ile olağan kullanım dışında oluşmuş , her türlü zarardan ve hasardan KİRACI sorumlu olup , KİRALAYAN tarafından tespit edilecek bedeli derhal ödemekle yükümlüdür.Ayrıca KİRALAYAN araçtaki hasar ve iade tarihinden itibaren 60 gün içerisinde inceleme ve durumu KİRACI’ya bildirme hakkına sahiptir.Aracın iadesi sırasında araç iade formunun tanzim edilmiş olması KİRALAYAN’ın işbu kontrol hakkından feragat ettiği anlamına gelmemektedir.Ayrıca söz konusu aracın olağan kullanımı dışında oluşmuş her türlü yıpranma ve hasardan KİRACI sorumludur.

4-24 KİRACI , KİRALAYAN ile yapılan bu sözleşmelerin kira sürelerine ilişkin tüm uzatma talepleri için KİRALAYAN’a yazılı olarak başvuracak ve yazılı onayını alacaktır.Uzatmanın gerçekleşmesi halinde uzatılan gün sayısı kadar kira bedelini KİRACI peşinen ödeyecektir.
Yazılı onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda KİRACI’nın sözleşmeye konu aracı hukuka aykırı olarak elinde bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir.KİRACI’nın aracı kira sözleşmesinde veya teslim formunda belirtilen yerde ve zamanda KİRALAYAN’a teslim etmemesi halinde
KİRACI , KİRALAYAN’a araç nerede olursa olsun ön uyarıya , izne veya hükme gerek kalmadan derhal geri alma ve el koyma yetkisi tanır.KİRACI bu nedenle hiçbir hak talebinde bulunamayacağını , tüm dava ve sair haklarından feragat ettiğini kabul ve beyan eder.

4-25 KİRALAYAN , aracın geri alınması/el konulması sırasında araçta bulunan nesne ve
maddelerin kaybından ya da hasarından sorumlu değildir.KİRALAYAN’ın gecikme süresine ilişkin kira bedelini tahsil etmiş olması durumunda dahi kira sözleşmesinin uzadığı veya belirsiz süreli hale geldiği anlamına gelecek şekilde yorumlanamaz.

4-26 Kiralama süresi en az 1 gün ’dür (24 saat). Rezervasyonlar 59 dk. gecikme opsiyonludur, gecikmelerde;


• Araç dönüşlerinde yaşanılacak 2 saati aşan gecikmelerden 1 günlük ücret yansıtılır.


KİRACI bu durumda meydana gelecek gecikme ücretleri ile beraber KİRALAYAN’ın rezervasyon planının aksaması bozulmasından kaynaklananlar da dahil olmak üzere oluşacak her türlü zararını da ödemekle yükümlüdür.Bu madde kira sözleşmesinin uzadığı veya belirsiz hale geldiği şeklinde yorumlanamaz.

4-27 Aracın teslim alınıp başka bir adreste iadesi durumunda Alc Filo tarafından öngörülmüş olan tek yön drop ücreti olan 10,00 TL+KDV/KM uygulanır.

4-28 Tüm gruplar için yapacağınız rezervasyonun kesinleşip, aracınızı alabilmeniz için finansal analiziniz* Alc Filo kriterlerine uygun olması gerekmektedir. “Finansal analiziniz, www.findeks.com üzerinden T.C. kimlik numaranız ve T.C bankalarında kayıtlı olan GSM numaranız ile yapılabilmektedir. Sorgulamada bu bilgiler alındıktan sonra T.C bankalarında kayıtlı olan GSM numaranıza gönderilen mesajı onaylamanız gerekmektedir.


5- ÜCRETLENDİRME , ÖDEME ve EK HİZMETLER

5-1 Kiralama başlangıcında kiracının kredi kartından teminat mahiyetinde araç grubuna göre değişen tutarlarda geçici blokaj işlemi uygulanmaktadır. Kiralama süresi 1 aydan fazla ise, bloke tutarı aylık kiralama bedeli kadardır. Kiracı, blokaj üzerinden, ilave kira gün tutarlarının, yakıt eksiğinin, hasarın, trafik cezalarının v.b. kiralamaya ilişkin bedellerin tahsil edilmesine itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder. Trafik cezaları ile ilgili gerçekleştirilecek işlemlerde, hizmet bedeli maksimum 100 TL’ye kadar olmak üzere her bir ceza tutarının %20 (yüzde yirmi) si artı KDV kadar ücretlendirilecektir. Araçlarda HGS olup (Hızlı Geçiş Sistemi) kiracı kira dönüşü geçiş yaptığı bedelin üzerine %18 hizmet bedeli ilavesi ile ödemesini ilgili ofise yapacaktır. OGS (Otomatik Geçiş Sistemi)'ni kullanan kiracılar kaçak geçiş bedellerini ödemekle yükümlüdür.

5-2 Kiracı, araç teslimi sırasında, belirlenen ücreti, sonradan oluşacak maliyetleri ise, kira bitiminde, kredi kartıyla gerçekleştirecektir. Cari hesap çalışan kiracılar, oluşacak borç ile ilgili ödemelerini fatura kesiminden sonra nakden veya banka üzerinden gerçekleştirecektir.
Kiracı, kira ve kira sözleşmesindeki unsurlar gereği oluşan borcunu vaktinde ödemediği takdirde, hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren bedellerin muaccel alacağını ve fatura tarihinden itibaren %5 (yüzde beş) temerrüt faizi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kiracı, kira bedelinin ödenmemesi durumunda hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talebinde bulunulması halinde KİRALAYAN’ın teminat göstermeksizin ihtiyati haciz ve tedbir kararı almaya yetkili olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

5-3 Kiracı, kiralayanın isteği üzerine, aşağıda belirtilenleri ödemekle sorumludur;

a. Kira süresi içinde aracın kullanıldığı gün ve/veya kat ettiği mesafe için ön sayfada belirtilen miktarlara göre hesaplanacak günlük kira ücreti ve/veya kilometre ücretini (aracın kat ettiği mesafe miktarı, imalatçının araca koyduğu kilometre saatini okumak suretiyle tespit edilir.
Kilometre saatinin bozulması halinde kilometre ücreti yapılan yolculuğun haritadaki mesafesine göre hesaplanır)

b. Uzlaşılan ve kira sözleşmesinde belirtilen miktarlar üzerinden sigorta ücretleri ve diğer ücretler,

c. Aracın, teslim alınan ofisten farklı bir ofise bırakılması durumunda bırakılan yere kadar
Kiralayan tarafından belirlenen tek yön ücreti,

d. Katma değer vergisi ve sorumlu olunacak diğer vergiler,

e. Kira süresi içinde, kiralayanın hatasından doğanlar dışında araca, kiracı ve başka sürücü ile veya kiralayana karşı kesilen park etme, trafik kurallarının veya kanun ihlalinden doğan diğer bütün para cezaları ve mahkeme masrafları ile aracın bağlanmasından dolayı ortaya çıkabilecek masraflar ile aracın kiraya verilememesinden kaynaklanan günlerin ücretleri,


f. Çarpışma veya devrilme dolayısıyla araçta olabilecek hasarların tamiri nedeniyle oluşacak masraflar, kiralayanın giderleri ve üçüncü şahıslara ödemekle sorumlu olduğu maddi ve
manevi tazminatlar kiracı tarafından ödenecektir. Ancak kiracı, kira sözleşmesinde ilgili ‘Kabul Eder’ hanesini imzalamak ve önceden kasko muafiyet sınırı primini ödemek kaydı ile, anlaşmada yer alan tüm koşullara uygun olarak aracı kullanmak ve işlemleri tamamlamak kaydı ile araç sigortasından yararlanabilecektir.


Sözleşmenin tamamını okumak için tıklayınız


Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et