TR
Sözleşme
ALC MOTORS ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ GENEL KOŞULLARI

1- TARAFLAR

Bir tarafta ticari işletme merkezi Mrkz:1 Toki Siteleri Caddesi No:4-1 30 Ekim Mah. Oto Galericiler Sitesi No:9 Merkez-KARS adresinde bulunan ALC MOTORS GAYRİMENKUL İNŞ. OTO KİRALAMA FİLO HİZM. TAAH. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (KİRALAYAN , ALC MOTORS
olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta işbu sözleşmeyi imzalayan gerçek ve/veya tüzel kişi (KİRACI olarak anılacaktır.) arasında işbu araç kiralama sözleşmesi imzalanmıştır.

2- SÖZLEŞME KONUSU

2-1 İşbu sözleşmenin konusu , kira sözleşmesi hüküm ve koşullarına göre KİRACI’ya kullandırılmak üzere belirlenen bedel karşılığında aracın kiralama koşulları , ödemenin şekil ve şartları ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2-2 Kiralanan aracın modeli ve özellikleri ile teslime dair bilgiler işbu sözleşmede veya sözleşmenin eki niteliğindeki belgeler ile araç teslim formunda düzenlenmektedir.

3- TANIMLAR

3-1 KİRALAYAN: ALC MOTORS GAYRİMENKUL İNŞ. OTO KİRALAMA FİLO HİZM. TAAH. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

3-2 KİRACI : Kira sözleşmesini kendi adına , vekili veya yetkili temsilcisi vasıtasıyla imzalayan gerçek veya tüzel kişi ve sürücüdür.Tüzel kişi tarafından kiralama talebinde bulunulması halinde tüzel kişi ve sürücü ayrı ayrı kira sıfatına sahip olup sözleşme yükümlülüklerinden
müştereken sorumlu kabul edilecektir.

3-3 KULLANICI-SÜRÜCÜ: Kira sözleşmesi araç/teslim formunda aracı kullanacak geçerli ehliyeti bulunan kişiyi

3-4 ARAÇ: Marka , model , plaka ve ayırt edici teknik özellikleri kira sözleşmesi ve/veya araç teslim iade formunda belirtilen ve kira süresi boyunca KİRACI’ya kullandırılmak üzere
kiralanan motorlu kara taşıtını

3-5 GENEL KOŞULLAR/HÜKÜMLER: İşbu araç kiralama sözleşmesi genel koşullarını

3-6 KİRA SÖZLEŞMESİ : Kiralanan aracın grup , marka , model , plaka , sair özellikleri ve kira süresi , kira bedeli , ek ürün , güvence/sigorta ve sair hususların düzenlendiği Araç Kiralama Sözleşmesi’ni

3-7 ARAÇ TESLİM FORMU : Kiralanan aracın KİRACI’ya teslim edildiğini gösterir ve kiralanan aracın KİRACI’ya teslimi sırasındaki durumunu ve sair hususları içerir formu

3-8 ARAÇ İADE FORMU : Kiralanan aracın KİRACI tarafından KİRALAYAN’a iade edildiğini gösterir ve kiralanan aracın KİRALAYAN’a iadesi sırasındaki durumunu ve sair hususları içerir formu

3-9 GÜNLÜK KİRA BEDELİ : Kira süresi 24 saati aşmadığı hallerde 24 saatlik kira süresine karşılık diğer tüm ücret ve giderler dışında KİRACI’nın ödeyeceği kira bedelini
 
3-10 AYLIK KİRA BEDELİ: En fazla 30 günlük kiralama süresi için , diğer tüm ücret ve giderler dışında KİRACI’nın ödeyeceği kira bedelini , (Araç kiralama teklifi ile taraflar arasında

akdedilen sözleşme tarihi arasında geçen zaman diliminde araç bedeli ve her türlü vergi artışı yansıtılacaktır.Bu hususta taraflar aralarında akdedilen sözleşmede yazan bedel üzerinde anlaştıklarını beyan ve kabul ederler.)

4- SÖZLEŞME KONUSUNUN KULLANIM , TESLİM VE İADE BORCU

4-1 İşbu sözleşme akdedilmekle araç , kira süresi boyunca KİRACI’ya kiralanmış olup , KİRACI aracı kira sözleşmesinde ve araç teslim formunda belirtilen hususlara uygun olarak kullanmayı , kira bedeli ile kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilen ücretleri /
bedelleri ödemeyi;kira sözleşmesi ve araç teslim formu ile işbu genel koşullarda belirtilen tüm hususları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

4-2 Araç Teslim Formu , Kira Sözleşmesi düzenlenmediği hallerde Kira Sözleşmesi ve Araç Teslim Formu yerine geçecektir.Kira sözleşmesi düzenlendiği hallerde ise tarafların anlaşmaları neticesinde kira sözleşmesinde belirtilen araç,hizmet,ücret ve sair bilgilerde değişiklik oluşması halinde araç teslim formunun imzalanması aşamasında , güncel bilgiler araç teslim formunda düzenlenecektir.Araç teslim formu ile kira sözleşmesi arasında farklılık ortaya çıakrsa kira sözleşmesinin koşulları geçerli kalmak suretiyle araç teslim formunda
belirtilen talep ve kayıtlar da geçerli kabul edilecektir.

4-3 Kiralanan araç ; tüm lastikleri , araca ait tüm belgeleri , aksesuarları , teçhizatı ve diğer her şeyiyle birlikte ve periyodik bakımları tam ve eksiksiz olarak KİRALAYAN tarafından
KİRACI’ya araç teslim formu ile teslim edilmiştir.KİRACI araç teslim formunda belirtilen hususlar dışında işbu araç kiralama sözleşmesine konu aracı kaporta ve mekanik açından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını ve araçta hiçbir kaza veya hasar izi bulunmadığını kabul eder.KİRALAYAN işbu araç kira sözleşmesine konu aracın KİRACI’ya teslimini, şirket merkezi de dahil olmak üzere KİRALAYAN’ın belirleyeceği uygun yerde yapacaktır.KİRACI aracı teslim aldığı esnada kiralamış olduğu aracı incelemekle yükümlüdür.KİRACI kiralamış olduğu aracı sözleşmede belirtilen tip ve donanım seviyesinde, tam ve eksiksiz bir vaziyette teslim aldığına ilişkin tutanağın aksini iddia edemez.

4-4 SÜRÜCÜ YAŞI VE SÜRÜCÜ BELGESİ

Kiralama yapabilmeniz için ehliyet ve yaş koşulları aşağıdaki gibidir:


• Ekonomik sınıf: En az 2 yıllık geçerli ehliyet ve 22 yaşını doldurmuş olmak.
• Orta sınıf: En az 3 yıllık geçerli ehliyet ve 23 yaşını doldurmuş olmak.
• Üst ve lüks sınıf: En az 5 yıllık geçerli ehliyet ve 27 yaşını doldurmuş olmak.


Latin alfabeli ehliyet kullanmayan kullanıcılar (Rusya, Çin, Suriye v.b.) kiralama sırasında kendi ehliyetlerinin yanında geçerli uluslararası ehliyet ve pasaportlarını (T.C vatandaşı değilse) ibraz etmek durumundadır. Bu şartlar teslim formunda belirtilecek diğer ek sürücü/sürücüleri de kapsar.KİRACI , kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilen ek sürücülerin kira sözleşmesi , araç teslim formu ve genel koşullara tam ve eksiksiz olarak uymasını sağlamaya yükümlüdür.Ayrıca aracın kullanımı nedeniyle vuku bulacak hasar ve zararlardan KİRACI , sürücü ve ek sürücüler ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

4-5 KİRACI ; araç üreticisi tarafından hazırlanan araç kullanım kılavuzunda yazılı hususlara ve aracın garanti şartlarına uymayı , kiralama süreci boyunca ve aracı kullanımı sırasında gereken her türlü dikkat ve özeni göstermeyi , aracın gerekli bakım ve servis hizmetlerini aksatmadan yaptırmayı ve aracın iyi durumda bulunmasını sağlamayı kabul ve taahhüt eder.

4-6 KİRACI ; aracın periyodik bakımlarını üretici fabrikanın öngördüğü kilometre ve sürede yapmakla yükümlüdür.Kira süresi boyunca işbu masraflar KİRACI’ya ait olacaktır.

4-7 KİRACI ; aracın kira süresi içerisindeki tüm periyodik bakımlarını üretici firmanın garanti ve bakım karnesi ile bildirmiş olduğu kilometrelerde ve zamanlarda hiçbir ödeme yapmadan KİRALAYAN’ın belirtmiş olduğu yetkili servislerde yaptırmak zorundadır.KİRACI acil durumlar söz konusu olduğunda sözleşme konusu aracın periyodik bakımını yetkili servis dışında farklı servislere yaptırmak mecburiyetinde kaldığı hallerde KİRALAYAN’ı bu hususta bilgilendirmek ve KİRALAYAN’ın yazılı onayını almak kaydıyla aracın gerekli periyodik bakımını başka servise yaptırabilecektir.Ancak aracın periyodik bakımı her ne kadar başka bir yetkili serviste
yapılacaksa da araç için gerekli periyodik bakım kesinlikle KİRALAYAN’ın belirleyeceği orijinal ya da muadil parçalar kullanılmak suretiyle yapılacaktır.

4-8 Aracın bakım onarım süresinin 24 saatlik zaman dilimini aşması halinde KİRALAYAN ,KİRACI’ya bakım onarımdaki aracın muadili olan aracı makul sürede temin eder.Temin
edilecek araç aynı segmentte , benzer nitelikteki araçlardan olacaktır.Ancak muadil araç kira konusu araçtan farklı marka ve modelde olabilir.Sözleşme hükümlerinden KİRACI
yükümlülüklerinin tümü muadil araç için de geçerli ve bağlayıcıdır.Muadil aracın kullanım süresi ve kilometre sınırlaması esas sözleşmede düzenlenen hükümlere tabidir.Muadil aracın kullanılmasında geçen süre ve kilometre miktarı sözleşme kapsamında belirlenen süre ve
miktara dahildir.KİRACI işbu sözleşmede yasaklanan ve müsaade edilmeyen kullanımlardan kaynaklanan bir onarım ve bakıma sebebiyet vermişse , KİRALAYAN’ın diğer hakları saklı kalmak kaydıyla , KİRACI tarafından KİRALAYAN’dan muadil araç temin edilmesi talep
edilemez.Yukarıdaki cümlede yazılı hükme rağmen KİRACI tarafından yine de muadil araç talep edilmesi halinde ve KİRALAYAN tarafından muadil araç temin edilmesi durumunda KİRACI kendisine fatura kesileceğini ve fatura karşılığı bedeli ayrıca nakden ve peşin olarak ödeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

4-9 KİRACI; sözleşme konusu aracı , yürürlükteki Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili bütün yasal hükümlere uygun olarak yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kullanmayı kabul ve taahhüt eder. Araçların Türkiye sınırları dışına çıkarılmasına izin verilmemektedir.
Kanun ve yönetmeliklere aykırı araç kullanımı nedeni ile cezai işlem yapılması halinde
masraflardan ve bunların ferilerinden (Trafik cezası, kiralama konusu aracın bağlanması ve çekilmesi sonucunda oluşacak masraflar ve ilgili kaza sonucunda oluşacak diğer sair
masraflar) kiracı sorumludur. Ayrıca KİRACI aşağıda tahdidi olarak sayılan hallerle sınırlı olmaksızın, sözleşme konusu aracı aşağıda açıklanan şekillerde kullanamayacak olup aksi halde ortaya çıkan her türlü ceza ve masraftan sorumlu olacaktır.

a) Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu ve mal taşınmasında,
 
b) Herhangi bir araç ya da treyleri itmekte veya çekmekte,

c) Gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya diğer gayri kanuni işlerde,

d) Alkol veya uyuşturucu madde almış bir kişi veya ek sürücü olarak belirtilmeyen sürücü tarafından kullanımında,

e) Motorlu sporlarda(yarış, sürat tayini, ralli, sağlamlık ve hız denemeleri dâhil),

f) Araca zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak yük/eşya taşınmasında,

g) Araçların marka ve modelini dikkate alarak kiralama amacına uygun olmayan şekilde yer ve şartlarda(arazi, dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı, vs. gibi) ve amaçları dışında teknik
yapılarına ve tahammül güçlerine uygun olmayan yol şartlarında.

h) hayvan taşımacılığında ve ticari amaç taşımasa dahi yanıcı ve patlayıcı her türlü ürünün taşımasında

4-10 KİRACI ; bu sözleşmeye konu araç üzerine hiçbir şekilde mülkiyet hakkı iddia edemez , herhangi bir kira veya ödünç sözleşmesine konu edemeyecek olup aracın fiili tasarrufunun devrine sebep olacak hiçbir işleme sebebiyet veremez , araçta KİRALAYAN’ın yazılı izni
olmaksızın hiçbir şekilde değişiklik yapamaz.Son durumun aksi halinde eski hale getirme giderlerinden ve aracın uğradığı zarardan ve değer kaybından KİRACI sorumludur.

4-11 KİRACI ; sözleşme konusu aracı ilgili kanun hükümlerine göre suç sayılan ve yasak olan hal ve durumlarda kullanamaz.TC Mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edecek şekilde veya söz konusu yasal hükümler çerçevesinde suç olarak kabul edilen eşyaları araçta taşımayacağını veya taşınması izne bağlı tabi olan eşyaları söz konusu izin olmaksızın taşımayacağını kabul,beyan ve taahhüt eder.KİRACI’nın ilgili özen yükümlülüğüne uymaması nedeniyle yasak veya suç konusu olabilecek eşyaların sözleşme konusu araçta taşınması , bulundurulması veya sözleşme konusu araç kullanılmak suretiyle yasak veya suç konusu olabilecek eşyaların naklinden doğacak her türlü durumdan sorumlu olduğunu beyan , kabul ve taahhüt eder.Bu madde hükmünün ihlali halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluk KİRACI’ya aittir.

4-12 KİRACI ; Kiracı, söz konusu aracı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul eder. (Kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilenler dışında). Kiracı sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası ile ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeni ile oluşan ve trafik sigortası kapsamında, sigorta firmalarından talep ve tahsil edilemeyen her türlü mekanik, elektrik ve sair 3. Kişilerin talepleri de dâhil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, cezaları ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. (Örneğin, hatalı vites değiştirilmesi nedeniyle şanzıman dağılması, uyarı ışığı yandığı halde aracın kullanılmaya devam edilmesi, aracın altının vurulması suretiyle ortaya çıkan hasarlar, yakıt kaynaklı hasarlar ve arızalar , debriyaj seti değişimi gibi , alkollü araç kullanma vb.)

4-13 Aracın tüm yakıt , otopark , HGS , OGS , otoyol , köprü vs. geçiş ücretleri ile trafik para cezaları , yasal yükümlülük giderleri , faiz ve fer’i leri KİRACI’ya aittir.Kira süresi sona erse bile , kira süresi içinde doğmuş olan her türlü cezadan KİRACI sorumludur. Ceza makbuzunun ismi ve imza olmaksızın sadece aracın plakasına yazılması halinde dahi , KİRACI mevcut cezayı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.Kira süresi içerisinde araca düzenlenecek HGS , OGS , otoyol , köprü vs. geçiş ve otopark ücretleri ile trafik para cezalarına ilişkin KİRALAYAN’a ulaşan ceza makbuzları KİRALAYAN tarafından ödenecek ve ödenen tutar ile var ise gecikme faizi ve fer’ileri 50,00 TL + KDV hizmet bedeli de eklenerek KİRACI’dan tahsil edilecektir.Bu sözleşme sona erse dahi kiracı bu tutarlardan sorumlu olmaya devam edecektir.KİRACI işbu giderlere ilişkin olarak belirtilen tutarlara itiraz etmesini KİRALAYAN’dan talep edemez.KİRALAYAN tarafından işbu tutarlara itiraz edilmemesinden dolayı ceza tutarlarını ödemekten kaçınamaz.Ayrıca KİRALAYAN işbu bedelleri herhangi bir izne ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI’nın kredi kartından veya teminatından mahsup ederek tahsil etmeye yetkilidir.KİRALAYAN’ın bu bedelleri tahsil etmeye ilişkin yetkisi sözleşme sona erse dahi devam eder.

4-14 KİRACI araçlar üzerinde doğabilecek zararların ve KİRALAYAN’IN sözleşmeden kaynaklanan diğer alacak ve sair haklarının teminatı olmak üzere , araç grubuna göre Kiralama yapan müşterilerimizden kiralama esnasında kendi adlarına düzenlenmiş bir kredi kartınasahip olmaları istenmektedir. Bu kredi kartından, kiraladıkları aracın grubuna göre değişmeklebirlikte, ekonomik grup araçlar için en az 1000 TL, orta grup araçlar için 1500 TL üst grup araçlar için3000 TL tutarında depozito alınır. (KİRACI tarafından verilecek hasar/zarar miktarının sınırlanması anlamına gelmemek kaydıyla ve bu tutarı aşan hasar/zarar bedellerini tahsil hakkı saklı kalmak üzere) teminat bedelini araç tesliminden önce KİRALAYAN’a , KİRALAYAN’ın tercihine göre kredi kartı ile ödeyecek veya bloke konulmasını (provizyon) sağlayacaktır. İşbu teminat bedeli aracın KİRALAYAN’a zamanında ve belirtilen teslim yerinde ve KİRACI’nın herhangi bir borcunun bulunmadığı takdirde aracın iade tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde kredi kartı yolu seçilmiş ise aynı hesaba iade edilecek diğer yolda ise blokaj kaldırılacaktır.Bu hususlardan kaynaklanan - gecikkmelerden KİRALAYAN sorumlu değildir.Araçların eksiksiz veya sorunsuz bir şekilde zamanında teslim edilmemesi veya KİRACI’nın kira ve/veya başkaca borçlarının bulunması halinde teminat bedeli herhangi bir bildirime veyahut ihbara gerek olmaksızın bu alacaklara mahsup edilecektir.KİRALAYAN , işbu teminat bedelini aşan hasar ve alacaklarını da herhangi bir izne hükme ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI’nın kredi kartından , sözleşme süresiyle sınırlı olmaksızın tahsil etmeye yetkilidir.

4-15 Kilometre sınırı, kiralama günlerine göre değişkenlik göstermekle beraber aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 30 gün ve üzeri kiralamalar aylık 3.000 Km ile sınırlıdır. Uzun dönem kiralamalarda bu tutar yıllık 30.000 Km’yi aşamaz. Kilometre sınırları aşıldığı takdirde, sınırı geçen km başına ekonomik ve orta segmentte 2,00 TL + KDV, üst ve premium segmentte 3,00 TL + KDV ücret tahsil edilir.


1-7 Gün

400 Km/Gün

11-29 Gün

3000 Km Toplam

30 gün

4000 Km Toplam 
4-16 Araç ile ilgili olarak kanunda tanımlanan işleten sıfatı ile Araç İşleten Sorumluluğuna ilişkin tüm borç ve yükümlülükler KİRACI’ya ait olup , araçların 3.kişilere veya motorlu taşıtlara veya çevreye vereceği tüm zarardan KİRACI tek başına sorumlu olur. Bu sebeple KİRALAYAN’ın ödemek zorunda kalacağı tüm zararları KİRACI tazmin etmekle yükümlüdür.Kira sözleşmesi ve Genel Koşullar sona ermiş olsa dahi KİRACI’nın kira süresi içinde meydana gelen zararlar nedeniyle sorumluluğu devam edecektir.KİRACI, kiraladığı araçlardan dolayı 3.kişilere karşı trafik sigortası kapsamı dışındaki idari , hukuki , cezai , maddi ve manevi sorumlulukları kabul eder.KİRACI , kiralanan aracın sürücüsünün ve/veya kiralanan araç içerisindekilerin kaza sonucu yaralanması , ölümü veya maluliyeti sebebiyle kendisinin veya yakınlarının maddi veya manevi zarara uğraması durumunda Zorunlu Trafik Sigortası ve İhtiy ari Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışında kalan maddi ve manevi zararlar dahil tüm zararlardan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

4-17 KİRACI , kira sözleşmesi , araç teslim ve iade formu ile genel koşullardan kaynaklanan kira ve/veya başkaca borcunu ödememesi sebebiyle hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati
tedbir vs. talebinde bulunulması halinde KİRALAYAN’ın teminat göstermesine gerek
olmadığını , bu hususta icra dairesi ve/veya mahkeme ile ilgili mercilere müracaat hakkının bulunduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

4-18 Araç KİRACI’nın fiili hakimiyetindeyken veya bu süre içerisinde herhangi bir 3.şahıs tarafından araç ile yasalara aykırı hareket edilmesi veya aracın kazaya karışması yahut atıl kalması halinde veya aracın herhangi bir suça karışmış olması nedeniyle veya KİRACI’nın sorumlu olduğu herhangi bir nedenle araç kaydına resmi makamlar tarafından tedbir konulması ve/veya aracın yediemine ve/veya KİRALAYAN’a teslim edilmesi halinde kira sözleşmesi ve genel koşullar hiçbir ihbara , ihtara ve hükme gerek kalmaksızın kendiliğinden fesih olur. Bu durumda KİRACI , KİRALAYANIN var ise çekici ,nakliye ,otopark, teslimat ,ceza vergi, harç,ticari kar kaybı ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın bu nedenle uğrayacağı doğrudan veya dolaylı bütün zararları ile birlikte ayrıca sözleşme fesih olsa dahi tedbirin devam ettiği sürece oluşacak o araca ait en yüksek günlük kira bedelini hiçbir itiraz ileri sürmeksizin derhal nakden ve defaten ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder .Ayrıca bu nedenlerle araca resmi makamlar tarafından el konulması aracın müsaderesine karar verilmesi durumunda kiracı aracın el koyma müsadere tarihindeki rayiç bedelini KİRALAYAN’a derhal ödemekle yükümlüdür. Resmi mercilerce araç üzerine konulan tedbirler nedeniyle aracın satılamaması durumunda tedbirin kaldırılması amacıyla gereken teminat, banka teminat mektubu veya nakit blokaj masraflarından KİRACI sorumludur.Ayrıca bu madde gereğince belirtilen işlem ve durumlarda doğacak yargılama giderleri , harçlar , vekalet ücreti ve diğer her türlü masraflardan KİRACI sorumludur.

4-19 KİRACI’nın KABİS ( Kiralık Araç Bildirim Sistemi) kaydedilen/bildirilen sürücü veya sözleşmede tanımlanan ek sürücü dışında başka bir 3.şahsın kullanımı nedeniyle sürücü/ek sürücü ve/veya 3.şahsın ismine , aracın plakasına , ruhsat sahibine , kiralayana ceza uygulanması halinde her türlü ceza ve ferilerinden KİRACI sorumludur.Kiralayana tebliğ edilen veya ulaşan ceza makbuzları , bildirimleri KİRALAYAN tarafından ödenecek ve ödenen tutar ile var ise gecikme faizi ve fer’i leri , 50 TL +KDV hizmet bedeli de eklenerek KİRACI’dan
  tahsil edilecektir.Kira sözleşmesi ve işbu genel koşullar sona ermiş olsa sahi KİRACI işbu tutardan sorumludur.

4-20 Sözleşmeye konu araçların kullanımından doğan her türlü akaryakıt giderleri KİRACI tarafından karşılanacaktır.KİRACI , aracın kiralama sırasında deposunda mevcut bulunan akaryakıtı teslim aldığı gibi iade etmekle yükümlüdür.KİRACI’nın akaryakıtı kiralama sırasında deposunda mevcut bulunan halinden eksik teslim etmesi durumunda , eksik yakıt bedeli güncel pompa fiyatı üzerinden hesaplanarak tespit edilen zarar tutarı KİRACI’ya aynen faturalandırılır. Alış yakıt seviyesi ile teslim yakıt seviyesi arasındaki yakıt farkı ve 150TL + KDV servis ücreti de eklenerek kiracıdan talep edilecektir. Araçlar temiz ve dezenfekte edilmiş şekilde teslim edilmektedir. Kira dönüşünde yine temiz olarak iade alınmaktadır. Kirli iade edilen araç için 150 TL + KDV yıkama ve hizmet bedeli tahsil edilmektedir. Detaylı temizlik gereken araçlarda 1000 TL + KDV tahsil edilmektedir. Araçlarda sigara içmek yasak olup, koltuklarda sigara yanığı oluşması durumunda 2500 TL + KDV ücret tahsil edilmektedir. KİRACI’NIN akaryakıtı kiralama esnasında deposunda mevcut bulunan halinden fazla teslim etmesi durumunda akaryakıt mislinin veya bedelinin kendisine ödenmesini talep hakkı bulunmamaktadır.Aracın yakıt deposuna yanlış akaryakıt ürün çeşidinin konulmasından ötürü doğacak zararlardan KİRACI sorumludur.

4-21 KİRACI’nın kiraladığı aracı erken iade etmek istemesi halinde ücret iadesi yapılmaz.Rezervasyon veya kiralama bedeli peşin ödenmiş olup da araç süresinde teslim alınamazsa müşteriden tahsil edilen toplam kira tutarı bir günlük ise bir günlük kira ücreti mahsup edilerek kalan tutarlar iade edilecektir ve KİRALAYAN’ın süresinde alınmayan aracı rezervasyon bedeli peşinen ödenen kiralama süreci boyunca bekletme yükümlülüğü de olmayacaktır.Zamanında teslim alınmayan aracın rezervasyon süresi içinde herhangi bir zamanda alınmak istemesi durumunda KİRALAYAN’ın bu talebi karşılayıp karşılmaması o anda mevcut araç durumuna bağlı olup KİRALAYAN araç tedarik etmeye mecbur tutulamaz.

4-22 KİRACI aracı , stepnesini , tüm lastikleri , araca ait belgeleri , aksesuar , ek ürün ve teçhizatı ile avadanlıklarıyla teslim aldığı vaziyette kira sözleşmesi veya araç teslim formunda belirtilmiş olan KİRALAYAN’ın iade adresine , belirtilen iade gün ve saatinde eksiksiz ve hasarsız şekilde iade ve teslim borcu altındadır.KİRACI’nın ilgili adreslerden başka bir adrese aracı iade etmek istemesi durumunda KİRALAYAN’ın yazılı onayını almak zorundadır.Bu adresten aracın geri getirilmesi için olan masraflar KİRACI’ya yükletilir.

4-23 Aracın iadesi esnasında tespit edilen eksiklikler ile olağan kullanım dışında oluşmuş , her türlü zarardan ve hasardan KİRACI sorumlu olup , KİRALAYAN tarafından tespit edilecek bedeli derhal ödemekle yükümlüdür.Ayrıca KİRALAYAN araçtaki hasar ve iade tarihinden itibaren 60 gün içerisinde inceleme ve durumu KİRACI’ya bildirme hakkına sahiptir.Aracın iadesi sırasında araç iade formunun tanzim edilmiş olması KİRALAYAN’ın işbu kontrol hakkından feragat ettiği anlamına gelmemektedir.Ayrıca söz konusu aracın olağan kullanımı dışında oluşmuş her türlü yıpranma ve hasardan KİRACI sorumludur.

4-24 KİRACI , KİRALAYAN ile yapılan bu sözleşmelerin kira sürelerine ilişkin tüm uzatma talepleri için KİRALAYAN’a yazılı olarak başvuracak ve yazılı onayını alacaktır.Uzatmanın gerçekleşmesi halinde uzatılan gün sayısı kadar kira bedelini KİRACI peşinen ödeyecektir.
 
Yazılı onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda KİRACI’nın sözleşmeye konu aracı hukuka aykırı olarak elinde bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir.KİRACI’nın aracı kira sözleşmesinde veya teslim formunda belirtilen yerde ve zamanda KİRALAYAN’a teslim etmemesi halinde
KİRACI , KİRALAYAN’a araç nerede olursa olsun ön uyarıya , izne veya hükme gerek kalmadan derhal geri alma ve el koyma yetkisi tanır.KİRACI bu nedenle hiçbir hak talebinde bulunamayacağını , tüm dava ve sair haklarından feragat ettiğini kabul ve beyan eder.

4-25 KİRALAYAN , aracın geri alınması/el konulması sırasında araçta bulunan nesne ve
maddelerin kaybından ya da hasarından sorumlu değildir.KİRALAYAN’ın gecikme süresine ilişkin kira bedelini tahsil etmiş olması durumunda dahi kira sözleşmesinin uzadığı veya belirsiz süreli hale geldiği anlamına gelecek şekilde yorumlanamaz.

4-26 Kiralama süresi en az 1 gün ’dür (24 saat). Rezervasyonlar 59 dk. gecikme opsiyonludur, gecikmelerde;


• Araç dönüşlerinde yaşanılacak 2 saati aşan gecikmelerden 1 günlük ücret yansıtılır.


KİRACI bu durumda meydana gelecek gecikme ücretleri ile beraber KİRALAYAN’ın rezervasyon planının aksaması bozulmasından kaynaklananlar da dahil olmak üzere oluşacak her türlü zararını da ödemekle yükümlüdür.Bu madde kira sözleşmesinin uzadığı veya belirsiz hale geldiği şeklinde yorumlanamaz.

4-27 Aracın teslim alınıp başka bir adreste iadesi durumunda Alc Filo tarafından öngörülmüş olan tek yön drop ücreti olan 10,00 TL+KDV/KM uygulanır.

4-28 Tüm gruplar için yapacağınız rezervasyonun kesinleşip, aracınızı alabilmeniz için finansal analiziniz* Alc Filo kriterlerine uygun olması gerekmektedir. “Finansal analiziniz, www.findeks.com üzerinden T.C. kimlik numaranız ve T.C bankalarında kayıtlı olan GSM numaranız ile yapılabilmektedir. Sorgulamada bu bilgiler alındıktan sonra T.C bankalarında kayıtlı olan GSM numaranıza gönderilen mesajı onaylamanız gerekmektedir.


5- ÜCRETLENDİRME , ÖDEME ve EK HİZMETLER

5-1 Kiralama başlangıcında kiracının kredi kartından teminat mahiyetinde araç grubuna göre değişen tutarlarda geçici blokaj işlemi uygulanmaktadır. Kiralama süresi 1 aydan fazla ise, bloke tutarı aylık kiralama bedeli kadardır. Kiracı, blokaj üzerinden, ilave kira gün tutarlarının, yakıt eksiğinin, hasarın, trafik cezalarının v.b. kiralamaya ilişkin bedellerin tahsil edilmesine itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder. Trafik cezaları ile ilgili gerçekleştirilecek işlemlerde, hizmet bedeli maksimum 100 TL’ye kadar olmak üzere her bir ceza tutarının %20 (yüzde yirmi) si artı KDV kadar ücretlendirilecektir. Araçlarda HGS olup (Hızlı Geçiş Sistemi) kiracı kira dönüşü geçiş yaptığı bedelin üzerine %18 hizmet bedeli ilavesi ile ödemesini ilgili ofise yapacaktır. OGS (Otomatik Geçiş Sistemi)'ni kullanan kiracılar kaçak geçiş bedellerini ödemekle yükümlüdür.

5-2 Kiracı, araç teslimi sırasında, belirlenen ücreti, sonradan oluşacak maliyetleri ise, kira bitiminde, kredi kartıyla gerçekleştirecektir. Cari hesap çalışan kiracılar, oluşacak borç ile ilgili ödemelerini fatura kesiminden sonra nakden veya banka üzerinden gerçekleştirecektir.
Kiracı, kira ve kira sözleşmesindeki unsurlar gereği oluşan borcunu vaktinde ödemediği takdirde, hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren bedellerin muaccel alacağını ve fatura tarihinden itibaren %5 (yüzde beş) temerrüt faizi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kiracı, kira bedelinin ödenmemesi durumunda hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talebinde bulunulması halinde KİRALAYAN’ın teminat göstermeksizin ihtiyati haciz ve tedbir kararı almaya yetkili olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

5-3 Kiracı, kiralayanın isteği üzerine, aşağıda belirtilenleri ödemekle sorumludur;

a. Kira süresi içinde aracın kullanıldığı gün ve/veya kat ettiği mesafe için ön sayfada belirtilen miktarlara göre hesaplanacak günlük kira ücreti ve/veya kilometre ücretini (aracın kat ettiği mesafe miktarı, imalatçının araca koyduğu kilometre saatini okumak suretiyle tespit edilir.
Kilometre saatinin bozulması halinde kilometre ücreti yapılan yolculuğun haritadaki mesafesine göre hesaplanır)

b. Uzlaşılan ve kira sözleşmesinde belirtilen miktarlar üzerinden sigorta ücretleri ve diğer ücretler,

c. Aracın, teslim alınan ofisten farklı bir ofise bırakılması durumunda bırakılan yere kadar
Kiralayan tarafından belirlenen tek yön ücreti,

d. Katma değer vergisi ve sorumlu olunacak diğer vergiler,

e. Kira süresi içinde, kiralayanın hatasından doğanlar dışında araca, kiracı ve başka sürücü ile veya kiralayana karşı kesilen park etme, trafik kurallarının veya kanun ihlalinden doğan diğer bütün para cezaları ve mahkeme masrafları ile aracın bağlanmasından dolayı ortaya çıkabilecek masraflar ile aracın kiraya verilememesinden kaynaklanan günlerin ücretleri,


f. Çarpışma veya devrilme dolayısıyla araçta olabilecek hasarların tamiri nedeniyle oluşacak masraflar, kiralayanın giderleri ve üçüncü şahıslara ödemekle sorumlu olduğu maddi ve
manevi tazminatlar kiracı tarafından ödenecektir. Ancak kiracı, kira sözleşmesinde ilgili ‘Kabul Eder’ hanesini imzalamak ve önceden kasko muafiyet sınırı primini ödemek kaydı ile, anlaşmada yer alan tüm koşullara uygun olarak aracı kullanmak ve işlemleri tamamlamak kaydı ile araç sigortasından yararlanabilecektir.

5-4 EK HİZMETLER

Ek Hizmet

Günlük /

Kiralama Başına

Fiyat(1-15GÜN)

EKO-ORTA

Fiyat(1-15GÜN)

ÜST-PREM.

Fiyat(15+GÜN)

EKO-ORTA

Fiyat(15+GÜN)

ÜST-PREM.

GPS / Navigasyon

Günlük

100 TL

100 TL

75 TL

75 TL

Bebek / Çocuk Koltuğu

Günlük

100 TL

100 TL

75 TL

75 TL

Ek Sürücü

Günlük

150 TL

150 TL

90 TL

90 TL

Ek 250 Km

Kiralama Başına

500 TL

750 TL

500 TL

750 TL

EK 500 Km

Kiralama Başına

1000 TL

1500 TL

1000 TL

1500 TL

Genç Sürücü

Günlük

150 TL

150 TL

90 TL

90 TL


 
6- SİGORTA VE SORUMLULUK


6-1 Araçlarda, TSB nin belirlemiş olduğu kasko değerler üzerinden % 2 muafiyetli rent a car kaskosu bulunmakta olup, oluşacak herhangi bir hasar, kaza vb durumlarında alt tarafta bulunan güvence paketlerini satın alarak hasar, kaza vb durumlarda riskinizi kendi limitlerinize göre ayarlayabilirsiniz.

 

Sigorta

Çeşidi

Açıklama

1-15 Gün

EKO/ORTA

16+ Gün

EKO/ORTA

1-15 GÜN ÜST/PREM.

16+ GÜN ÜST/PREM.

Mini Hasar

Sigortası

Aracın kaportasın da oluşabilecek 5 cm ve altında ki (çizik,ezik,göçük) maddi hasarları eko ve orta grupta

500 TL, üst ve premium grupta 1000 TL’ye kadar rapor bulunmaksızın beyanınızla

karşılama hakkı tanımaktadır.

150 TL

150 TL

250 TL

250 TL

LCF(Lastik- Cam-Far) Sigortası

LCF, rapor vermeye gerek olmaksızın, lastikler, cam ve farlarda oluşabilecek hasarları ve 600 TL'ye beyanla koruma

altına alır. Hasar, aracın birden fazla parçasında olmamalıdır.

Sadece tek taraflı hasarlarda geçerlidir.

150 TL

150 TL

250 TL

250 TL

Tam Sigorta Güvencesi (SCDW)

Kaskoda bulunan muafiyet tutarlarını ve tüm riskleri ortadan kaldıran ful sigorta paketidir.

234 TL

234 TL

450 TL

450 TL

Genç Sürücü

Paketi(+1)

Yaş grubu araç kiralamaya uygun değilse, yaşınıza ek olarak 1 yaş ekleyerek araç kiralayabilme hakkı

sağlamaktadır. Mini Hasar Sigortası ile birlikte alınması zorunludur.

150 TL

150 TL

250 TL

250 TL

 

 

 

 

Sigorta

Çeşidi

Açıklama

1 AYLIK EKO/ORTA

1 AYLIK

ÜST/PREMİUM

Mini Hasar

Sigortası

Aracın kaportasın da oluşabilecek 5 cm ve altında ki

(çizik,ezik,göçük) maddi hasarları eko ve orta

grupta 500 TL, üst ve

2700 TL

3000 TL


 

premium grupta 1000

TL’ye kadar rapor

bulunmaksızın beyanınızla karşılama hakkı

tanımaktadır.

 

 

LCF(Lastik- Cam-Far) Sigortası

LCF, rapor vermeye gerek olmaksızın, lastikler, cam ve farlarda oluşabilecek hasarları ve 600 TL'ye

beyanla koruma altına alır. Hasar, aracın birden fazla parçasında olmamalıdır.

Sadece tek taraflı hasarlarda geçerlidir.

2700 TL

3000 TL

Tam Sigorta Güvencesi (SCDW)

Kaskoda bulunan muafiyet tutarlarını ve tüm riskleri ortadan kaldıran ful sigorta paketidir.

4500 TL

6000 TL

Genç Sürücü

Paketi(+1)

Yaş grubu araç kiralamaya uygun değilse, yaşınıza ek olarak 1 yaş ekleyerek araç kiralayabilme hakkı sağlamaktadır. Mini Hasar Sigortası ile birlikte alınması zorunludur.

2700 TL

3000 TL
6-2 Kiracı tarafından kullanılan ve yukarıda belirtilen araç, trafik sigortası şartları ile korunmuştur. Kiracı, kendisi, 3.şahıslar ve kiralanan araç için, hasar ve zarar muafiyeti sağlamak için, kira sözleşmesinin imza anında kendisine sunulan hırsızlık, hasar, ihtiyari Mali Mesuliyet ve ferdi kaza güvenceleri ile koruma sağlamak istediği takdirde, bunlara ait teminat prim bedellerini ayrıca ve ek olarak peşinen ödemek suretiyle istifade etmek hakkına haizdir. Aksi takdirde her türlü idari, cezai ve hukuki (tazminatlar, cezalar vs.)sorumluluk
münhasıran Kiracı’ya ait olacaktır. Ancak Kiracı aracın ya da karoserinin üst kısımlarında olan darbeler sonucu (köprü, balkon, dal ya da her nesne tarafından oluşan) meydana gelen hasar bedellerini, trafik sigortası ve hasar güvencelerini kabul etmiş olsa dahi, ödemekle yükümlüdür. Zarar gören kişilerin işleten sıfatıyla Kiralayan’a husumet yöneltmesi durumunda Kiracı, Kiralayan’ın ilk talebi üzerine beş gün içerisinde, ikinci bir ihtara ve mahkeme kararına gerek olmaksızın Kiralayan’ın ödemekle yükümlü olduğu tüm zarar, değer kaybı, yargılama gideri, vekalet ücreti, ve benzeri zarar taleplerini ödemekle yükümlüdür. Kiracı hasar muafiyet güvencesi (hırsızlık, hasar, İhtiyari Mali Mesuliyet Güvenceleri ve Ferdi Kaza Sigortası) kabul etmiş olmasına rağmen aşağıda belirtilen koşullarda aracın zarar görmesi durumunda hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder.
 

a) Kaza anında alkollü ve /veya uyuşturucu etkisi altında ise,

b) Yasal hız sınırının aşıldığı durumlarda(kaza tespit raporunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi).

c) Trafik kaza zaptının düzenlenmediği alkol raporunun alınmadığı durumlarda, kasıtlı kazalarda,

d) Trafik yasalarına aykırı araç kullanılması halinde.

e) Kiracı ve kira sözleşmesinde ek olarak belirlenen sürücü/sürücüler dışındakilerin aracı kullanması neticesinde meydana gelen kaza ve/veya hasarlarda

f) Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği kasko poliçeleri genel şartları gereğince kasko bedelinin ödenmediği hallerde ve/veya sigorta şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme
yapmadığı hallerde.

6-2 Kiracı ve diğer yetkili sürücüler (ek sürücü) kira süresi içerisinde kaza olması durumunda kiralayanın sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri yerine getirmek zorundadır;

a) İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak,

b) Çift taraflı kazalarda tarafın/tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinin fotokopisini, fotokopinin mümkün olmadığı durumlarda bilgilerini (ehliyet no, verildiği il, trafik sigorta poliçe numaralarını ve sigorta şirketinin isim vs.),

c) Sorumluluğu veya suçu kabullenmemek,

d) Yeterli güvenlik önlemlerini almadan vasıtayı terk etmemek,

e) Maddi, ölümlü ve cismani zararla sonuçlanan bir kaza vukuunda durumu derhal en yakın polis görevlilerine veya ilgili merciilere bildirmek,

f) Kaza bildirimini ve ilgili tutanak ve raporları en geç 24 saat içerisinde ilgili ofise ulaştırmak,7- DELİL ANLAŞMASI


KİRACI , KİRALAYAN’IN defter kayıtlarının ve belgelerinin HMK m.193 uyarınca geçerli kanuni delil olduğunu peşinen kabul eder.KİRALAYAN’ın kayıtlarına itiraz etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

8- FESİH HAKKI , SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ ve İPTAL,İADE VE DEĞİŞİKLİK

8-1 İşbu hükümler ve kira sözleşmesi , imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup , kiralanan aracın kira sözleşmesi , araç teslim formu ve sözleşme hükümlerine uygun olarak KİRALAYAN’a iade edilmesiyle birlikte başkaca hiçbir bildirime gerek duyulmaksızın
kendiliğinden sona erer.Sözleşme , sona erse dahi KİRALAYAN kira sözleşmesi , genel koşullar , araç teslim ve iade formlarından doğan haklarını talep etmeye yetkilidir.
 
8-2 KİRALAYAN , gerek duyduğu hallerde , kira süresi içerisinde herhangi bir sebep
göstermeksizin hiçbir ihbara , ihtara veya hükme gerek olmaksızın kira sözleşmesi ve genel koşullarını ihbarsız , tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir.

8-3 KİRACI’nın kira sözleşmesi , hükümler ve araç teslim formunda yer alan yükümlülük ve taahhütlerinden herhangi biri veya tamamına kısmen veya tamamen riayet etmemesi halinde KİRALAYAN , hiçbir ihbara , ihtara veya hükme gerek olmaksızın kira sözleşmesi ve
genel koşulları ihbarsız , tek taraflı ve tazminatsız feshetme hakkına sahiptir.Bu hallerden biri
nedeniyle KİRACI sözleşmenin feshine sebep olursa KİRALAYAN’a geride kalan bedelin tamamını (%100’ünü) ödemeyi kabul , taahhüt ve beyan eder.

8-4 KİRACI’nın ticareti terk etmesi , ödeme güçlüğüne düşmesi , konkordatoya müracaat etmesi , aleyhine herhangi bir yolla icra takibinin başlaması , tasfiyeye gidilmesi veya iflası için başvurmuş olması veya kira bedeline veya kira sözleşmesi , genel koşullar , araç teslim ve iade formundan kaynaklanan KİRALAYAN alacaklarından herhangi birini zamanında tam ve eksiksiz olarak ödememesi veya kredi kartının bloke olması , limitinin azaltılması , iptal olması , süresinin dolması gibi nedenlerle kredi kartının kullanılmayacak hale gelmesi veya aracın herhangi bir yerde terk edilmiş bulunması (KİRALAYAN’ın takdirine bağlı olarak ) veya güveni kötüye kullanma şüphesinin varlığı (KİRALAYAN’ın takdirine bağlı olarak) halinde kira sözleşmesi veya genel koşullar hiçbir ihbara , ihtara veya hükme lüzum olmaksızın kendiliğinden fesih olur.

8-5 Kira sözleşmesi ve genel koşulların fesih olduğu tarihten itibaren KİRACI en geç 3 saat içerisinde kira sözleşmesi veya araç teslim formunda belirtilen teslim yerinde aracı KİRALAYAN’a teslim etmekle yükümlüdür.Teslimatı yapmadığı takdirde hiçbir ihbara , ihtara veya karara gerek olmadan bulunduğu yerde araca KİRALAYAN’ın el koyarak teslim almasını KİRACI şimdiden gayrikabili rücu olarak kabul eder.KİRACI , KİRALAYAN’ın el koyma hakkını kullanması nedeniyle KİRALAYAN’dan hiçbir hak talebinde bulunmayacağını , tüm dava , şikayet ve sair haklarından feragat ettiği kabul , beyan ve taahhüt eder.

8-6 Araç ister kiracı , sürücü/ek sürücü veyahut 3.kişi tarafından teslim edilsin , isterse KİRALAYAN tarafından el konularak teslim alınsın , aracın teslim edildiğine veya teslim alındığına bakılmaksızın KİRACI kira sözleşmesi sonuna kadar madde 4-26 belirtilen gecikme bedellerini , doğacak KDV’si ve TCMB avans faizi oranının iki katı oranında işleyecek temerrüt faizi ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

8-7 İPTAL İADE VE DEĞİŞİKLİK

İptal talebinizi aracınızı alış saatinizden 2 saat öncesine kadar tarafımıza bildirmeniz halinde kiralama için ödediğiniz toplam tutar kredi kartınıza iade edilecektir. Planlanan araç alış saatinizde tarafımıza bildirimde bulunmaksızın aracı almaktan vazgeçmeniz ve/veya iptal talebinizi alış saatinize 2 saatten az bir süre kala bildirmeniz halinde bir günlük ücret kesinti sonrası geriye kalan tutar kredi kartınıza iade edilecektir.

8-8 Firmamıza yüklenemeyen sebeplerden dolayı (araçta arıza vb.) veyahut Kiracı tarafından sözleşmeye devam etmenin katlanılamaz hale gelmesi durumları hariç olmak üzere kira sözleşmesi başladıktan sonra kiracı tarafından sözleşme feshedilirse geriye kalan dönem/ler için alacaklar muaccel hale gelmiş olur.
 

9- DEĞİŞİKLİK

İşbu genel koşullar , kira sözleşmesi , araç teslim ve iade formunda tarafların karşılıklı imzası ile yazılı yapılmayan herhangi bir değişiklik veya ek geçerli değildir. KİRACI’nın aracı KİRALAYAN’a iade anında iade formunu imzalamaması ya da imzalamaktan kaçınması halinde KİRALAYAN’ın tanzim ettiği iade formunda bulunan bilgiler geçerli sayılacaktır.

10- SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ
İşbu genel koşullar , kira sözleşmesi , araç teslim ve iade formunda yer alan herhangi bir hükmün , herhangi bir nedenle geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalmaya devam edecektir.

11- CEZAİ VE HUKUKİ HÜKÜMLER

11-1 KİRACI , KİRALAYAN’a ait aracı , kira süresi sonunda derahl ve kira sözleşmesi ve genel koşulların her ne sebeple olursa olsun feshedilmesi halinde fesih tarihinden itibaren 3 saat içerisinde iade edeceğini taahhüt eder.İade etmemesi halinde TCK m.155 gereğince güveni kötüye kullanma suçunu işlemiş olacağını bildiğini ve ayrıca bu hususta KİRALAYAN’ın ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı veya kolluk kuvvetleri nezdinde şikayet hakkı bulunduğunun ve bu hakkın kullanılacağını kendisini belirtildiğini beyan eder.

11-2 KİRACI , kiralamış olduğu araçların KİRALAYAN’ın plaka altlığını değiştiremez ; plaka
altlığının değiştirilmesi veya çıkartılması halinde ise 250,00 TL+KDV tutarında bedel ödemek durumunda kalır.

11-3 KİRACI , KİRALAYAN’ın onayını almadan araç üzerinde zorunlu aksesuar değişimi veya ilavesi ; KİRALAYAN’ın yazılı onayını almadan araç üzerinde faydalı veya lüks aksesuar
değişimi veya ilavesi yapamaz.

12- YETKİLİ MERCİİ TAYİNİ

İşbu kira sözleşmesi , ekleri ve araç teslim ve iade formu ile ilgili taraflar arasında ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Tamamı 12 maddeden ibaret işbu genel koşullar bütünüyle okunup taraflarca müzakere edilerek aşağıda yazılı olan tarihte imzalanmış ve işbu genel koşulların kopyası KİRACI’ya verilmiştir.


TC KİMLİK NO: AÇIK ADRES:


MÜŞTERİ ADI SOYADI:


DÜZENLEME TARİHİ:


SÖZLEŞME SÜRESİ:


İMZA:
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et